Ochrana osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři (zejména jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) společností LukeSail.com – Lukáš Šulc, se sídlem Lidická 739, 560 02 Česká Třebová jakožto správcem údajů (dále jen “správce”) pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne udělení souhlasu po dobu maximálně 5 let. Zároveň potvrzuji, že jsem si vědom/a svých práv podle §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Souhlasím dále i s tím, aby mi správce zasílal informace o svých připravovaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i o akcích, produktech a aktivitách svých obchodních partnerů. Mnou poskytnutá data budou sloužit pro interní marketingové účely správce nebo jeho obchodních partnerů a v žádném případě nebudou poskytnuta třetím osobám.

Souhlasím dále s tím, že mohu být správcem telefonicky kontaktován s nabídkou služeb správce nebo jeho obchodních partnerů a tento hovor může správce nahrávat a nahrávku archivovat.

Správce mě také může kontaktovat prostřednictvím elektronických prostředků např. e-mailu nebo SMS zpráv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlasím dále i s tím, aby správce používal cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Zároveň potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s možností zakázat používání souborů cookies na svém prohlížeči.

 

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro:

marketingové účely správce, tj. zejména nabízení služeb a produktů (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, zejména pak zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to jak správcem, tak i subjekty, které správce jejich realizací pověří;
účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);
účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.

 

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Správce prohlašuje, že nepředá osobní údaje třetím stranám (jiným než uvedeným níže), pokud (a) k tomu nezíská Váš souhlas, (b) pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte, (c) pokud tak nevyžaduje právní předpis nebo (d) pokud k tomu správce neopravňuje právní předpis.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:

společnostem, které zajišťují poskytování služeb elektronických komunikací;
zpracovatelům, tj. subjektům, které na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovávají osobní údaje (např. marketingové agentury, call centra);
subjektům, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají zákonem stanoveným způsobem.

 

Odvolání souhlasu

V případě, že již nemáte zájem o zasílání informací o službách správce a jeho obchodních partnerů, resp. si nepřejte, abychom Vaše osobní údaje dále shromažďovali a zpracovávali, sdělte nám to libovolnou formou: e-mailem, telefonem nebo poštou na adresu LukeSail.com – Lukáš Šulc, se sídlem Lidická 739, 560 02 Česká Třebová. Vaše osobní údaje budou odstraněny z naší databáze nejpozději do pěti pracovních dnů od data prokazatelného doručení Vaší žádosti.

 

Aktualizace osobních údajů

O změně ve Vašich osobních údajích nás prosím neprodleně informujte.

Soubory cookies

 

Souhlasím dále i s tím, aby správce používal cookies, tagy a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Zároveň potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s možností zakázat používání souborů cookies na svém prohlížeči.